MOBILE CMS to system zarządzania treścią zbudowany z mobilnego klienta przeznaczonego na platformy Android oraz webowego panelu do zarządzania treścią.
Mobile CMS

Mobile CMS to dedykowana aplikacja mobilna do prezentacji produktów i materiałów informacyjno-promocyjnych. Nierozłączną częścią aplikacji mobilnej jest zaplecze w formie aplikacji internetowej umożliwiające wprowadzanie i zarządzanie informacjami, które są publikowane w aplikacji mobilnej.


Zastosowanie systemu CMS (zarządzania treścią)

Dzięki dostępnemu produktowi Mobile CMS można osiągnąć następujące cele:

 • dostarczenie aktualnej informacji o firmie - dzięki bieżącej i prostej aktualizacji oraz natychmiastowemu powiadamianiu o wszystkich nowościach czy zmianach
 • promowanie oferty firmy, promowanie konkretnej marki – dzięki aplikacji mobilnej Twoja oferta będzie dostępna dla szerokiego grona użytkowników
 • zwiększenie jakości obsługi klientów - dostarczenie zawsze aktualnego źródła informacji – zarówno dla klienta jak i dla pracownika
 • wzrost kreatywności, zaangażowania i motywacji pracowników – dzięki profesjonalnym narzędziom pracy
 • zwiększenie sprzedaży na obecnym rynku odbiorców – klienci cenią sobie nowoczesne rozwiązania i profesjonalne podejście

Mobilny katalog produktów

Dzięki Mobile CMS można:
 • w spójny, czytelny i interesujący sposób prezentować produkty swojej firmy
 • rozprowadzać materiały informacyjne oraz promocyjne z ich tematycznym rozdzieleniem na odpowiednie kategorie

Prezentacja oferty firmy

Dzięki Mobile CMS można:
 • prezentować ofertę firmy usługowej (np. szkolenia, prelegenci, materiały szkoleniowe)
 • rozsyłać materiały informacyjne oraz promocyjne

Korzyści

Produkt Mobile CMS jest dedykowany przede wszystkim dla firm chcących udostępniać swoją ofertę czy inne materiały na urządzeniach mobilnych i mieć pełną kontrolę nad prezentowaną zawartością.

Dla administratora

korzyści z zakresu administrowania mobilnym systemem CMS

 • Samodzielne zarządzanie zawartością – zarządzanie wszystkimi informacjami wyświetlanymi w aplikacji mobilnej odbywa się w udostępnionej aplikacji internetowej.
 • Łatwość w obsłudze i zarządzaniu strukturą danych – system przeznaczony jest dla osób nie mających doświadczenia w tworzeniu aplikacji mobilnych. Najczęściej są to osoby odpowiedzialne za zawartość serwisu - orientujące się dobrze w jego tematyce, nie zaś w zagadnieniach programistycznych.
 • Oszczędność czasu – do aktualizacji informacji na stronie nie jest potrzebna współpraca z firmami zewnętrznymi.
 • Szybkie wdrożenie – prezentowany produkt, po spersonalizowaniu aplikacji internetowej i mobilnej (logo firmy, nazwa firmy, kolorystyka) jest przygotowany do przekazania klientowi.
 • Oszczędność środków - koszt proponowanej usługi jest bardzo niewielki w zestawieniu z wytworzeniem całego systemu od początku na potrzeby jednego klienta.
 • Łatwa rozbudowa o nowe funkcje - pełna modułowość systemu pozwala właściwie na dowolne rozszerzenie funkcjonalności (w ramach indywidualnego zamówienia).
 • Dodatkowy kanał sprzedaży – dzięki wystawieniu aplikacji mobilnej w sklepie Google Play można dotrzeć do nowych odbiorców.
 • Nowa forma komunikacji z potencjalnymi klientami – aplikacja mobilna jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna od tożsamej aplikacji webowej.

Dla użytkownika

aplikacja mobilna zarządzana z poziomu panelu do zarządzania treścią

 • Zawsze aktualne informacje – aplikacja mobilna na bieżąco pobiera i aktualizuje wszystkie zmiany i nowe informacje umieszczone w aplikacji zarządzającej.
 • Natychmiastowe powiadomienia - możliwość otrzymania specjalnych powiadomień związanych z firmą, produktami lub nową ofertą.
 • Atrakcyjna i interaktywna forma prezentacji treści – profesjonalny sposób prezentacji informacji, zdecydowanie przewyższający atrakcyjnością drukowane katalogi.
 • Szybki dostęp do aplikacji – aplikacja dostępna z pulpitu telefonu, nie trzeba poszukiwać strony internetowej, jest zawsze pod ręką.
 • Dostęp offline – wszystkie treści w aplikacji mobilnej są dostępne bez konieczności dostępu do Internetu, to idealne rozwiązanie dla przedstawicieli handlowych.

Prezentacja produktu

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna została przygotowana w formie aplikacji natywnej na system Android. Takie rozwiązanie pozwala osiągnąć najlepsze rezultaty pod względem zgodności i wydajności oprogramowania.

Aplikacja mobilna realizuje trzy główne zadania:
 • prezentacja produktów i kategorii produktowych
 • prezentacja folderów reklamowych
 • przypomnienia/dowolne powiadomienia/komunikaty reklamowe - technologia push – osoba zarządzająca może wysyłać dowolne powiadomienia zarządzając nimi z aplikacji internetowej

Aplikacja mobilna wszelkie dane pobiera przez sieć Internet z zasobnika wystawionego przez aplikację internetową. Realizacja komunikacji odbywa się przez zaprojektowane i wdrożone metody API, a dane są wymieniane w formacie JSON.

Ekran główny

Wygląd i układ aplikacji mobilnej

Aplikacja jest zbudowana ze standardowych elementów GUI mobilnego systemu operacyjnego, co zapewnia jej zgodność z szeroką gamą urządzeń oraz pozwala zredukować koszt jej wytworzenia. Układy graficzne poszczególnych ekranów aplikacji zostały przygotowane przy zachowaniu najlepszych praktyk projektowania interfejsów graficznych, wytycznych producentów mobilnych systemów operacyjnych oraz doskonałej ergonomii. Ze względu na charakterystykę aplikacji i format wyświetlanych danych nasza aplikacja pracuje tylko w układzie pionowym. Taki układ pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni na ekranie urządzenia.

Prezentacja produktów

Podstawową funkcjonalnością aplikacji jest prezentacja produktów. Po wybraniu pozycji Produkty z menu głównego użytkownik aplikacji mobilnej będzie prowadzony przez kolejne ekrany:

 • Ekran wyboru kategorii produktów (w postaci grafik reprezentujących dane kategorie)
 • Ekran wyboru produktu w formie dwóch kolumn grafik z podpisami
 • Ekran produktów powiązanych składa się z powiększonej grafiki wybranego produktu z możliwością przejścia do szczegółowych informacji o produkcie oraz grafik dotyczących produktów powiązanych z wybranym
 • Ekran szczegółowego opisu produktu prezentuje w sposób jednolity informacje o produkcie. Każdy produkt specyfikuje jego nazwa, obraz oraz opis podzielony na dowolną ilość sekcji, możliwych do zdefiniowania w panelu wprowadzania danych o produkcie.

Kategorie
Produkt Aplikacje Mobilne
Opis produktu zakładki

Opis produktu zakładki
galeria
Opis produktu

Aplikacja mobilna na każdym ekranie (głównym i ekranach szczegółowych) udostępnia dodatkowe, rozwijane panele:

 • lewy panel, prezentuje pozycje menu z ekranu głównego, ułatwia i przyspiesza dostęp do pozycji tego menu
 • prawy panel, wyświetla listę aktualności z możliwością przekierowania do przypisanych produktów. Takie powiadomienia są wyświetlane nawet kiedy aplikacja mobilna, której powiadomienia dotyczą, nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym. Powiadomienia wysyłane są z zaplecza – aplikacji internetowej.

Panel lewy
Panel prawy Powiadomienia

Dystrybucja materiałów informacyjnych oraz promocyjnych

Kolejną, równorzędną do prezentacji produktów, funkcjonalnością aplikacji mobilnej jest dystrybucja materiałów informacyjnych oraz promocyjnych. Materiały te mogą być podzielone na różne kategorie. Mobilny CMS itCraft zawiera foldery w następujących kategoriach:

 • Usługi
 • Produkty
 • Referencje
 • Technologie
Każda z wymienionych kategorii jest dostępna przez wybranie odpowiadającej jej pozycji z menu głównego. Prezentacja materiałów we wszystkich poszczególnych kategoriach jest taka sama. Dla ułatwienia używa się słowa folder do określenia jednego zbioru grafik stanowiącego spójną całość i publikowanego jako jedna pozycja pod wspólnym tytułem.

folder Referencje
folder Referencje - przykładowa referencja
folder Technologie


Aplikacja internetowa – zaplecze aplikacji mobilnej

Jako aplikację internetową, stanowiącą zaplecze aplikacji mobilnej, dostarczamy dwa ściśle powiązane elementy:

 • panel wprowadzania treści,
 • zasobnik udostępniający dane aplikacji mobilnej.
Aplikacja internetowa wchodząca w skład naszego produktu oparta jest o darmowy, open source'owy framework w PHP. Takie rozwiązanie pozwala obniżyć koszty utrzymania aplikacji z punktu widzenia hostingu dla aplikacji internetowej.

Panel wprowadzania treści

Panel wprowadzania treści jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem bramką logowania wymagającą podania loginu i hasła. System daje możliwość tworzenia dwóch typów kont:

 • redaktor – użytkownik z prawami edycji treści,
 • administrator – użytkownik z prawami redaktora, który dodatkowo może dodawać konta dla nowych użytkowników.

Logowanie

Po zalogowaniu panel wprowadzania treści udostępnia następujące funkcjonalności:

 • zarządzanie użytkownikami – dodawanie i edycja użytkowników, przypisanie roli. Moduł dostępny tylko dla użytkownika z poziomem uprawnień „Administrator”
 • zarządzanie kategoriami produktów – wprowadzanie i edycja kategorii, gdzie przez kategorię rozumiemy nazwę (tekstową) oraz obraz – kafelek do prezentacji w aplikacji mobilnej
 • zarządzanie produktami – wprowadzanie i edycja produktów. Moduł szczegółowo opisany poniżej
 • zarządzanie folderami informacyjnymi i promocyjnymi – wprowadzanie i edycja folderów, gdzie przez folder rozumiemy zbiór grafik, opisany tytułem i przypisany do odpowiedniej kategorii
 • zarządzanie powiadomieniami typu PUSH – przygotowywanie i rozsyłanie powiadomień do urządzeń mobilnych posiadających zainstalowaną, powiązaną aplikację mobilną
Aplikacja webowa - formularz edycji użytkownika
Aplikacja webowa - lista kategorii

Aplikacja webowa - lista produktów
Aplikacja webowa - lista folderów

Aplikacja webowa - lista stron w folderze
Aplikacja webowa - ekran Powiadomienia

Zarządzanie produktami

Ze względu na rozbudowane opisy produktów panel zarządzania produktami udostępnia mechanizm podziału opisu produktu na sekcje. Dzięki temu istnieje możliwość tworzenia własnych sekcji opisów, które posłużą stworzeniu bardziej szczegółowej a zarazem czytelnej specyfikacji produktów.

Aplikacja webowa - opis produktu - lista sekcji
Aplikacja webowa - opis produktu - edycja sekcji

Powiązania między produktami

System daje możliwość tworzenia powiązań między poszczególnymi produktami. Dzięki takiej funkcjonalności możemy przekazać użytkownikowi komplet danych związanych z określoną tematyką, np. powiązanie Usługi z dostarczonym Produktem i Referencjami daje użytkownikowi komplet informacji nt. zrealizowanego wdrożenia systemu informatycznego.

Aplikacja webowa - produkty powiązane
Mechanizm przeglądania danych

System oferuje rozbudowany mechanizm przeglądania danych, który charakteryzują:

 • stronicowanie z możliwością ustawiania żądanej ilości rekordów na stronę
 • sortowanie wg każdej z kolumn
 • filtrowanie wyników – w celu zawężenia zakresu wyświetlanych danych
 • wyszukiwanie – w celu odnalezienia konkretnych rekordów
 • zapamiętywanie stanu i wartości wszelkich filtrów, stronicowania oraz sortowania z wykorzystaniem plików COOKIE – dane przechowywane w przeglądarce
 • czytelna prezentacja danych w formie tabelarycznej

Elastyczna rozbudowa produktu

Produkt został przygotowany w sposób zapewniający jego bezproblemową rozbudowę o dodatkowe funkcje. Proponowane rozwiązanie w kwestii skalowalności rozwiązania jest bezkompromisowe. Oferowane rozwiązanie można rozszerzać o dodatkowe funkcjonalności, np.:

 • rozbudowane galerie
 • dołączanie materiałów wideo
 • możliwość tworzenia listy materiałów do pobrania
 • wykorzystanie usługi geolokalizacyjnej

Cennik oraz wdrożenie (opcje płatności)

Produkt Mobile CMS dostarczamy w dwóch wariantach:

 • stała, miesięczna opłata abonamentowa - hosting itCraft
 • opłata jednorazowa - hosting wskazany przez klienta

Wdrożenie standardowego produktu, po dostarczeniu materiałów graficznych oraz założeniu konta w Google Play przez klienta wykonujemy w ciągu 5 dni roboczych.

Koszt wdrożenia uzależniony jest od indywidualnych wymagań klienta oraz szacowanej pracochłonności projektu. Bazowa stawka jaką przyjmujemy do wyceny projektu to 960 zł netto za roboczodzień.

Koszt wdrożenie Mobile CMS w wersji abonamentowej rozpoczyna się od 400 zł netto miesięcznie.

Demo aplikacji

Dziękujemy za zainteresowanie naszym produktem do udostępnienia mobilnego systemu CMS (zarządzania treścią).

Serdecznie zapraszamy do samodzielnego zapoznania się z demonstracyjną wersją produktu. Aplikacja mobilna jest już do pobrania w Google Play. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dostępu do aplikacji internetowej (panelu do wprowadzania treści) prosimy o kontakt poprzez dostępny formularz.

Jeśli istnieje taka potrzeba, istnieje możliwość umówienia się na przeprowadzenie demonstracji produktu w Państwa siedzibie. Takie spotkanie jest bezpłatne a osoba prowadząca pokaz ma pełną wiedzę praktyczną z zakresu używania systemu. Przy okazji prezentacji chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.