Nowoczesny system informatyczny umożliwiający zarządzanie pracą w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, szpitalach oraz hospicjach.
SupraCare

SupraCare w znacznym stopniu podnosi bezpieczeństwo Pacjenta dzięki automatycznemu generowaniu zadań dla personelu medycznego i stałemu monitorowaniu postępów w ich realizacji. Pracownicy korzystający z oprogramowania podkreślają wysoki standard i komfort pracy wynikający z jasno i bardzo precyzyjnie sformułowanych zadań na każdą godzinę. Przełożeni mogą optymalizować system pracy i w łatwy sposób propagować go na nowe ośrodki swojej organizacji.

System SupraCare składa się z dwóch podstawowych elementów: webowej aplikacji zarządczej uruchamianej w przeglądarce internetowej oraz aplikacji mobilnej do raportowania pracy. Ta druga uruchamiana jest na tabletach rozmieszonych w różnych częściach ośrodka.

Korzyści

Mniej więcej 550 TYSIĘCY ZADAŃ rocznie wygeneruje system SupraCare dla 1 ośrodka opiekuńczo-leczniczego średniej wielkości. Fakt wykonania lub zaniechania każdego z nich zostanie zarejestrowany w systemie.

Ochrona i bezpieczeństwo

korzyści z zakresu bezpieczeństwa oraz poprawy jakości opieki i pracy

 • Zminimalizowanie ryzyka występowania błędów ludzkich, dzięki wsparciu ich decyzji poprzez algorytmy zaimplementowane w aplikacji.
 • Lepsza kontrola pracy wykonywanej przez pracowników dzięki dokładnej specyfice czynności wraz z przypisanym czasem jej trwania.
 • Wysoki standard i komfort pracy wynikający z jasno i bardzo precyzyjnie sformułowanych zadań na każdą godzinę.
 • Łatwości obsługi aplikacji przez pracowników dzięki ergonomicznej budowie aplikacji oraz wykorzystaniu tabletów i technologii NFC).
 • Weryfikowalna odpowiedzialność pracownika za podejmowane działania – każdy odpowiada za swój plan prac, wykonane i niewykonane zadania.
 • Śledzenie wprowadzonych na bazie zadań parametrów życiowych pacjentów dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.

Ekonomia i optymalizacja

korzyści ekonomiczne, standaryzacja i optymalizacja procesów

 • Centralne zarządzanie placówką dzięki skupionych w ramach jednej aplikacji danych o pacjentach, pracownikach, planach opieki.
 • Możliwość predykcji i oszacowania ilości pracy oraz liczby personelu niezbędnego danego dnia.
 • Zwiększenie efektywności pracy dzięki podziale zadań według fizycznej lokalizacji pacjentów.
 • Moduł statystyczny pozwala na ciągłe analizy porównawcze wewnątrz ośrodka oraz obiektywne porównywanie ośrodków między sobą.
 • Jednoznacznie policzony koszt opieki nad pacjentem wynikający z ilości czasu poświęcanego na konkretnego pacjenta przez personel.
 • Dokładna ocena obciążenia pracą każdego pracownika w każdej godzinie dyżuru.
 • Standaryzacja pracy – dana czynność wykonywana przez dowolnego pracownika ma takie same wytyczne, czas trwania i oczekiwany rezultat.
 • Łatwość w zarządzaniu nieobecnością/zastępstwem pracownika.
 • Sumaryczne zliczanie czasu trwania wszystkich czynności – możliwość skupienia się na optymalizacji czynności najdroższych – najbardziej pracochłonnych.

W ośrodkach opiekuńczo-leczniczych przyjmuje się, że około 70% kosztu to koszt wynikający z czasu przepracowanego przez personel. Dzięki SupraCare dokładnie wiesz jak rozłożony jest ten czas pomiędzy różne typy wykonywanych czynności, personel czy pacjentów.

Jest to bardzo wysokiej jakości materiał analityczny podany m. in. w postaci przekrojowych raportów generowanych z aplikacji.

Wybrane Moduły

SupraCare - pacjenci

Pacjenci

Służy do prowadzenia ewidencji pacjentów obecnych w ośrodku. Oprócz danych personalnych system przechowuje dodatkowe informacji o preferencjach pacjenta, ważnych informacjach medycznych oraz informacji w jakich obszarach pacjent został już zbadany. Specjalizacje obszarów, w których badany jest pacjent oraz ich ilość dobierane są w zależności od wymagań ośrodka np. obszar pielęgnacyjny + obszar rehabilitacji + obszar psychologiczny.


Plan Opieki

Plan opieki pacjenta opisuje zestaw czynności, które będą wykonywane cyklicznie dla wybranego pacjenta zgodnie z ustalonymi kryteriami. Aby dodać element do planu opieki pacjenta należy wybrać interesującą nas czynność z listy dostępnych czynności lub z któregoś z wcześniej zdefiniowanych schematów. Tak dodana czynność przyjmie w planie opieki domyślne wartości podstawowych pól (takich jak domyślna godzina rozpoczęcia, czas trwania, schemat powtarzania). Następnie, o ile zachodzi taka potrzeba, należy zmodyfikować element planu opieki w celu dostosowania wszystkich parametrów.

SupraCare - plan opieki

Demo aplikacji

Dziękujemy za zainteresowanie produktem do zarządzania opieką długoterminową SupraCare.

Pokaz wersji demo z powodu wymagań technicznych i sprzętowych (np. odpowiednich tabletów, kart zbliżeniowych do logowania itd.) przeprowadzamy każdorazowo w siedzibie zainteresowanego klienta lub we wskazanym ośrodku. Jesteśmy w stanie przygotować pokaz wersji wstępnie dostosowanej do standardu działania docelowego ośrodka. W tym celu wprowadzamy do aplikacji odpowiednie grupy personelu, czynności, strukturę organizacyjną, topologię ośrodka oraz ilości pacjentów.

Przeprowadzenie demonstracji u Państwa w siedzibie jest bezpłatne a osoba prowadząca pokaz ma pełną wiedzę praktyczną z zakresu zarządzania opieką przy pomocy SupraCare. Przy okazji prezentacji chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące systemu.